Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W EQUILIS POLAND SERVICES SP. Z O.O.

W niniejszej Polityce prywatności Equilis Poland Services Sp. z o.o. prezentujemy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności, kiedy korzystają Państwo z naszych serwisów internetowych Equilis Poland Services Sp. z o.o.  tj. witryn w domenie głównej equilispoland.pl oraz innych witryn prowadzonych przez Equilis Poland Services Sp. z o.o.  oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Equilis Poland Services Sp. z o.o.  Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych oraz przetwarzanie zgromadzonych danych w taki sposób aby w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w prywatność osób korzystających z naszych serwisów. W Polityce wskazujemy Państwu dokładnie, które dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa Państwu przysługują.

Dokładamy najwyższej staranności, by wszystkie nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych były zgodne z prawem, w szczególności: z

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 („RODO”);
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami;
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z póź. zmianami.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Equilis Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Chmielna 73, 00-801 Warszawa spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000905030, NIP 5272960691 oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Equilis Poland Services Sp. z o.o.  (dalej „Equilis”), kontakt email: office.poland@equilis.net

Dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Equilis

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych na adres siedziby Equilis Poland Services Sp. z o.o.: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres:  

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe

 •  z formularzy kontaktowych zamieszczonych na naszych serwisach internetowych,
 •  z formularzy wypełnianych przez Państwa podczas targów mieszkaniowych, dni otwartych lub innych wydarzeń publicznych organizowanych przez Equilis bądź podmioty z nami współpracujące,
 •  z umowy (np.: rezerwacyjnej, deweloperskiej, lub innej) zawartej z Equilis lub spółkami z Grupy Equilis,
 •  z korespondencji mailowej wysłanej na adres naszego Biura Sprzedaży,
 •  z chwilą przystąpienia przez Państwa do naszych konkursów (akceptacji regulaminu konkursu) i przekazania nam swoich danych w celu uczestnictwa w danym konkursie,
 •  od podmiotu, który zawarł z Equilis /spółkami z Grupy Equilis umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz lub udostępnił dane na podstawie Państwa zgody (np. serwis internetowy z ofertami mieszkań Equilis).

Podczas korzystania przez Państwa z naszego serwisu internetowego, automatycznie zbieramy anonimowe dane dotyczące m.in.:

 •  czasu wizyty na stronie
 •  liczby odwiedzin
 •  rodzaju urządzenia (np. mobilne / stacjonarne)
 •  rodzaju przeglądarki, języka przeglądarki
 •  typ systemu operacyjnego, etc.
 •  wykorzystanie geolokalizacji do dopasowania treści na stronie www dla użytkownika z określonej lokalizacji
 •  ostatnio oglądane mieszkania oraz mieszkania wybrane do porównania przez użytkownika

Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Dane te mogą być użyte do: analiz statystycznych, personalizacji zawartości naszych stron internetowych, personalizacji reklam.

Szczegółowe informacje na temat Polityki cookies znajdą Państwo  tutaj.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego w trybie online

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych i handlowych – podstawą tego przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłącznie Państwa zgoda (uzyskana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zakres przetwarzanych Państwa danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Wypełniając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od nas:

 •  ofert handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną bądź
 •  treści marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

W treści formularza prosimy Państwa o podanie: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej i/lub numer telefonu. W odpowiedzi otrzymują Państwo naszą ofertę wraz z prezentacją mieszkań lub inne informacje, o które Państwo poprosicie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej przez Państwa zgody. Jeśli życzą sobie Państwo wcześniejszego usunięcia informacji, które przetwarzamy lub nie chcą Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych lub marketingowych, prosimy o wysłanie swojego sprzeciwu na adres mailowy office.poland@equilis.net lub dane kontaktowe wskazane powyżej.

Wypełniania formularzy w trybie online w celu zamówienia rozmowy telefonicznej z naszym doradcą

Podstawą zamówienia rozmowy telefonicznej z naszym doradcą jest wyłącznie Państwa zgoda wyrażona za pomocą formularza, w treści którego prosimy Państwa o wskazanie numeru telefonu. Wybrane rozmowy automatycznie zamówione w tym trybie mogą być rejestrowane. O rejestracji rozmów telefonicznych zostaną Państwo zawsze poinformowani przez naszych doradców Biura Sprzedaży przed rozpoczęciem rozmowy. Jeżeli nie uzyskamy Państwa zgody na nagrywanie, rozmowa zostanie natychmiast przerwana i nie będzie kontynuowana. Wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z nagraniem następuje poprzez wyraźną czynności potwierdzającą – to jest zgody na kontynuowanie połączenia telefonicznego.

Podczas rozmowy mogą Państwo nam udzielić pozostałych informacji lub danych, które pozwolą nam dostosować naszą ofertę mieszkaniową do Państwa potrzeb. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli zdecydują się Państwo na wskazanie nam innych danych tj. imienia i nazwiska, adresu email poprosimy o Państwa wyraźne zgody w tym przedmiocie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane osobowe zarejestrowane przez urządzenie nagrywające przetwarzane będą w celu prawidłowej obsługi klientów Equilis, udokumentowania Państwa zgód i ewentualnych podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanej rozmowy telefonicznej stanowią dowód w postępowaniu sądowym, okres ich przechowywania może podlegać przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub do czasu wycofania Państwa zgody, a po jej odwołaniu wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia prawnych interesów Equilis w celu podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli życzą sobie Państwo wcześniejszego usunięcia informacji, które przetwarzamy lub nie chcą Państwo otrzymywać od nas żadnych informacji handlowych lub marketingowych, prosimy o wysłanie swojego sprzeciwu na adres mailowy office.poland@equilis.net  lub dane kontaktowe wskazane powyżej.

Dane osobowe klientów Equilis w związku z zawarciem umowy i jej wykonywaniem

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem z nami umowy (np. rezerwacyjnej, deweloperskiej, etc.) i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z nami tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W związku z zawarciem z Państwem umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. ust. 1 lit. c RODO oraz w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również w zakresie marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W zakresie przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego dane będą przetwarzane przez nas do czasu wniesienia sprzeciwu.

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania od nas informacji związanych z marketingiem bezpośrednim, prosimy o wysłanie swojego sprzeciwu na adres mailowy office.poland@equilis.net lub dane kontaktowe wskazane powyżej.

Equilis nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane osobowe nie są profilowane

Dane osobowe kontrahentów, współpracowników Equilis

Przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz inne informacje przekazywane nam przez Państwa w relacjach biznesowych w celu i w ramach zawartych umów o współpracę, dostawę, umów wykonawczych, podwykonawczych oraz zamówień, czy porozumień. W zakresie wykonywania zobowiązań wynikających z tych umów może mieć miejsce udostępnianie, przesyłanie informacji handlowych, produktowych, marketingowych czy też komunikacji realizowanych zobowiązań przez strony. W ramach powyższych czynności pozyskujemy od Państwa takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, nr telefonu, adres e-mail.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umów, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane w związku z działalnością public relations i investor relations

Przetwarzamy dane osobowe dziennikarzy, inwestorów, analityków, akcjonariuszy i innych osób powiązanych z rynkiem kapitałowym. Dane osobowe w tym obszarze pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, od redakcji lub podmiotów z Państwem powiązanych. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, afiliację, adres redakcji.

Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Equilis, wysyłki raportów bieżących i okresowych oraz zarządzania relacjami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jak również na podstawie prawnej wynikającej z uzyskania od Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit.af RODO.

W każdym czasie mogą zgłosić Państwo sprzeciw co do przetwarzania danych w powyższym zakresie.

Jeśli chcieliby Państwo być z nami w stałym kontakcie i otrzymywać od nas informacje prasowe, raporty bieżące lub okresowe, prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: office.poland@equilis.net Na ten sam adres prosimy o wysyłanie wszelkich sprzeciwów w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celach o których mowa w niniejszym paragrafie bądź informacji o wypisaniu się z listy osób otrzymujących od nas informacje o których mowa powyżej.

Dane osobowe osób bliskich osób pełniących funkcje zarządcze w Equilis

Przetwarzamy dane osób bliskich – osób pełniących funkcję zarządcze w Equilis, który to obowiązek wynika z obowiązujących przepisów rynku kapitałowego. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane przetwarzane są przez okres 5 lat od sporządzenia lub aktualizacji listy osób bliskich, osób pełniących funkcję zarządcze w naszej spółce.

Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją na stanowiska w Equilis

Nabór nowych pracowników, współpracowników prowadzimy zarówno za pośrednictwem witryny equilispolska.pl, portali społecznościowych jak i wybranych portali rekrutacyjnych. Pozyskane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji lub jeśli pozyskaliśmy od Państwa odrębną zgodę Państwa dane mogą być przechowywane dłużej i wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych na te same lub inne stanowiska. Okres ten będzie każdorazowo definiowany w zasadach rekrutacji albo wskazywany indywidualnie.

Państwa dane osobowe w powyższym zakresie przetwarzamy wyłącznie na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Jeśli życzą sobie Państwo wcześniejszego usunięcia informacji, które przetwarzamy prosimy o wysłanie swojego sprzeciwu na adres mailowy office.poland@equilis.net ub dane kontaktowe wskazane powyżej.

Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją konkursów

Organizując konkurs, prosimy o podanie wyłącznie tych danych osobowych, które będziemy przetwarzać w celu realizacji konkursu. Zakres tych danych podajemy każdorazowo w regulaminie konkursu. Ograniczamy się do zbierania adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i kontaktu z Państwem w celu poinformowania o przyznanej wygranej oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawa prawną przetwarzania w powyższych celach i zakresie jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Po zakończeniu danego konkursu dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Państwa zgodą lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres niezbędny do zrealizowania celu konkursu jak i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogłyby wyniknąć z przebiegu konkursu lub w związku z jego rozstrzygnięciem, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem portali społecznościowych

Equilis posiada swoje profile na takich portalach jak:

 • LinkedIn  
 • Facebook  
 • Instagram  

Nasza współpraca z portalami społecznościowymi, na których prowadzimy nasze nasz profile oparta jest o warunki i zasady określone przez operatorów portali – Facebooka, Instagram, czy LinkedIn. Funkcję administratora Państwa danych osobowych pełni zarówno właściciel portalu jak i Equilis, prowadzący za pośrednictwem danego portalu swój profil. Jednakże należy zwrócić uwagę, że Equilis prowadzący profil sam jest użytkownikiem portalu i nie ma możliwości modyfikacji stosowanych przez portal warunków korzystania z portalu i zabezpieczeń, które są przez niego stosowane. Dlatego, by uzyskać pełną informację na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności danego portalu (więcej informacji na ten temat poniżej)

Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prowadzonych przez nas profili na tych portalach społecznościowych, w szczególności w celu reklamy, badania rynku, promocji. Na jej podstawie informujemy Państwa o podejmowanych przez nas działaniach, wydarzeniach, które Equilis organizuje, w tym promocjach inwestycji, konkursach itd.

Aktywność na profilach służy budowaniu i utrzymaniu z nami komunikacji poprzez obserwowanie profilu, komentarze, chaty, wiadomości, polubienia, reakcje na posty, udostępnienia itp.

Państwa dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a więc Państwa zgoda wyrażona w formie dorozumianej poprzez dołączenie do profilu Equilis na portalach społecznościowych.

Facebook przekazuje dane poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy . Serwis Instagram jest jednym z produktów Facebooka dostarczanych przez spółkę Facebook Ireland Limited i przetwarza dane na tych samych zasadach.

Zgodnie z informacją pobraną ze strony internetowej LinkedIn https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=pl usługi LinkedIn, które kontaktują wzajemnie profesjonalistów oraz umożliwiają im wykorzystanie szans ekonomicznych na całym świecie, wymagają przepływu danych pomiędzy Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi (USA). Dane osobowe są właściwie chronione podczas transferu poza UE; RODO nakazuje, aby tego typu transfery były oparte na określonych mechanizmach prawnych.

Udostępnienie nam danych o innych osobach

Jeżeli udostępniają nam Państwo dane osobowe osób trzecich w jakimkolwiek zakresie i formie (np. w ramach organizowanych przez nas konkursów) są Państwo zobowiązani do uzyskania zgody tej osoby oraz wypełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z RODO w odniesieniu do danych w ten sposób udostępnionych. Prosimy aby Państwo się upewnili, że uzyskali wyraźną zgodę danej osoby fizycznej lub posiadają Państwo podstawę prawną do przekazania nam informacji o tej osobie, a także skierują Państwo te osoby do zapoznania się i akceptacji naszej Polityki Prywatności.

Komu Państwa dane osobowe mogą być przekazywane

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie w celu wykonania ciążących na nas obowiązków tj. naszym podwykonawcom, dostawcom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za obsługę informatyczną Equilis, obsługę księgową Equilis. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i na równi z nami są zobowiązane do ich ochrony.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terenie EOG, z zastrzeżeniem, że jedynie przetwarzania danych w ramach portali społecznościowych może się wiązać z przekazaniem Państwa danych osobowych do państw trzecich.

W przypadku potrzeby przekazania danych osobowych poza EOG, Equilis zastosuje takie instrumenty prawne i faktyczne, które zapewnią bezpieczeństwo i odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności podejmie wszelkie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności RODO oraz zasadami i wytycznymi określonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/138/665

Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Equilis

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych– na tej podstawie Equilis osobie, której dane przetwarza – informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane oraz o planowanym terminie usunięcia danych;

prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Equilis przekazuje osobie kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

prawo do sprostowania – Equilis zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

prawo do usunięcia danych – na tej podstawie dana osoba może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, Equilis zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami usuwania danych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Equilis wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Equilis, jak również tego innego podmiotu;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Żądanie w przedmiocie skorzystania z powyższych praw mogą Państwo realizować w formie pisemnej na adres siedziby Equilis Poland Services Sp. z o.o. ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: office.poland@equilis.net

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

 

Ulubione ()
Realizacja
System CRM dla deweloperów OneButton